Undersøgelser

FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER


Hvis der er alvorlig bekymring for en families trivsel, så kan en kommunal sagsbehandler vælge at få udarbejdet en forældrekompetenceundersøgelse som grundlag for at afklare, hvad der er til barnets/børnenes bedste. Forældrekompetenceundersøgelser tager udgangspunkt i det/de konkrete barn/børn og forældrenes muligheder og potentiale for at tage vare på og drage omsorg for netop dette barn.


Forældrekompetenceundersøgelserne fokuserer på såvel styrker som udfordringer i forælderens relation til og samspil med barnet. Vi vil altid forsøge at gennemføre undersøgelsen med brug af flere metoder, herunder: samtaler, interviews, observationer og psykologiske test og screeninger. Vi anvender generelt validerede og standardiserede undersøgelsesmetodikker.


Undervejs i et undersøgelsesforløb vil vi meget gerne intervenere i familien, forstået som at vi vil dele nogle af de hypoteser om ressourcer og udfordringer vi ser i samspillet i familien og vi vil på den baggrund råde og vejlede forældrene med det formål at igangsætte udvikling til fordel for barnet. Vi bestræber os på at igangsætte initiativer, som senere evalueres og indgår som grundlag for vurdering af forældrenes udviklingspotentiale.


En fuld forældrekompetenceundersøgelse vil i princippet bestå af såvel en psykologisk børneundersøgelse, en samspilsundersøgelse og en individualpsykologisk voksenundersøgelse. Vi vil altid få supervision på undersøgelsen af en ekstern psykolog undervejs i forløbet.


Undersøgelserne udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetencerundersøgelser.  


Forud for en undersøgelse udregner vi et prisoverslag, som skal godkendes inden opstart af undersøgelsen.


PSYKOLOGISKE BØRNEUNDERSØGELSER

Vi udarbejder psykologiske børneundersøgelser af børn i alle aldre. Undersøgelserne har til formål at kaste lys over et barns ressourcer og udfordringer og kan bruges som grundlag for at vurdere fx relevante foranstaltninger i forhold til et barn, herunder skoleplacering, evt. behandling eller andet.


Ligesom i forældrekompetenceundersøgelserne vil børneundersøgelserne udføres med brug af flere metoder; samtaler, interviews, observationer, psykologiske test og screeninger. Vi anvender generelt validerede og standardiserede undersøgelsesmetodikker og vi har specialiseret os indenfor afdækning af børns tilknytningsmønstre (certificering i Child Attachment Interview og Story Stem Assessment Profile).


Psykologiske undersøgelser udføres af en eller to psykologer (altid autoriserede) og altid under supervision for at sikre kvalitet og objektivitet.

 

Forud for en undersøgelse udregner vi et prisoverslag, som skal godkendes inden opstart af undersøgelsen.


SAMSPILSUNDERSØGELSR

Det kan være relevant at få udarbejdet en samspilsundersøgelse, hvis der er bekymring for/tvil om kvaliteten af samspillet i en familien.


Vi udarbejder intervenerende samspilsundersøgelser med det formål at afdække kvaliteten af samspillet mellem forældre og børn OG undersøge forældrenes udviklingspotentiale med fokus på deres forældrepraksis.Det intervenerende dækker i denne sammenhæng over, at centrale faglige hypoteser som undersøgerne genererer undervejs forelægges forældrene sammen med råd og vejledning omkring justeringer af praksis, der forhåbentlig vil kunne igangsætte en positiv udvikling.


Det intervenerende perspektiv tjener et dobbelt formål; dels at undersøge udviklingspotentiale OG at være transparente omkring faglige vurderinger, så de ikke kommer som ”bag på” forældrene, når vi giver vores tilbagemelding.


Indsatser kan med fordel blive understøttet af andre relevante fagpersoner som fx familiebehandlere/-vejledere, kontaktperson, socialrådgiver eller andre. Det betyder, at det kan være relevant, som en del af undersøgelsesforløbet, at holde vejledningsmøder, hvor relevante fagpersoner deltager.


Forud for en undersøgelse udregner vi et prisoverslag, som skal godkendes inden opstart af undersøgelsen.Alle rettigheder - Psykologisk Perspektiv