Supervision

Indholdet i supervision afhænger af, hvad I som supervisander kommer med af sager eller emner. Men der vil altid være fokus på professionsudvikling, dvs. at samtidig med, at vi har fokus på den aktuelle sag eller emne, også vil have fokus på, hvordan supervisanden med udgangspunkt i den givne problemstilling kan udvikle sig som fagperson. Vi vil altid indlede et supervisionsforløb med at interviewe supervisanden omkring ønsker til supervisionen, og med udgangspunkt heri indgå en aftale omkring supervisionens indhold og formål, for dermed at sikre at supervisanden får det ønskede udbytte af forløbet.


Vi tilbyder:

  • Individuel og gruppesupervision (inden for det pædagogiske og socialfaglige område) af f.eks. psykologer, socialfagligt eller pædagogisk personale.
  • Individuel supervision af psykologer med henblik på autorisation samt specialistuddannelse i Psykoterapi med børn og voksne (Maria) eller Psykoterapi med børn og Klinisk børnepsykologi (Susanne)
  • Gruppesupervision for psykologer med henblik på at opnå Autorisation
  • Metodesupervision i Mentaliserings Baseret Terapi


Metode

Vi arbejder med udgangspunkt mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder supleret af narrative og systemiske tilgange. Vi har fokus på at gøre det muligt for supervisanden at forholde sig til relationen mellem sig selv og sagen eller emnet. Derigennem bliver det muligt at styrke sine foretrukne professionelle og personlige identiteter og komme tættere på ‘sig selv’, sine intentioner, værdier og det, der opleves som betydningsfuldt i livet. Ligesom vi har fokus på supervisandernes adgang til egen mentalisering. Vi inddrager ofte ligeledes mentaliseringsbaseret teori og praksis og arbejder med den direkte kobling til supervisionssagen. 

I gruppesupervision arbejder vi blandt andet med ‘Bevidning’ og forskellige former for reflekterende team (systemisk teamarbejde som vi har tilpasset den narrative og mentaliseringsbaserede ramme). Bevidning handler om at lade andre bemærke de skridt vi tager og om, at det vi siger og gør har en betydning for andre. Gennem bevidningen forbindes deltagernes fortællinger og erfaringer og fælles temaer skabes. Vi arbejder endvidere med metoder som ”inside outside interviews”, hvor supervisanden interviewes som værende emnet eller sagen de kommer med og videosupervision, hvor supervisanderne har optagelser med fra egen praksis.


Dobbelt læring

I supervisionen vil vi forsøge at skabe så bred en læringsplatform som muligt. Det kan f.eks. betyde, at vi drøfter de metoder, der anvendes og sammen reflekterer over, hvordan disse tilgange vil kunne anvendes i supervisandernes praksis. Vi kan inddrage øvelser, træne narrativ interviewmetodik, en vifte af mentaliseringsbaserede metoder osv. – forsøgt tilpasset Jeres behov og ønsker, når det er muligt.


Alle rettigheder - Psykologisk Perspektiv