Data sikkerhed

Fortrolighed og opbevaring af informationer


Velkommen til Psykologisk Perspektiv

Vi er alle autoriserede psykologer og det medfører, at du har en række rettigheder og vi skal leve op til en række specifikke krav i forhold til at beskytte dine personfølsomme data.

Vi har tavshedspligt ift. det du fortæller under samtalerne, og det er samtidig lovpligtigt, at vi noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.


1. Hvilke oplysninger?

Vi noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de sociale og helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sagsbehandler eller fra en sundhedsforsikring eller læge.

Oplysningerne anvendes til brug for at opnå den bedst mulige undersøgelse eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt. Det betyder, at vi kun anvender sikre og krypterede dataprogrammer og at vi opbevarer papirer m.v. sikkert.


2. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.


Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har vi oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt. Som udgangspunkt vil vi dog, med mindre der er tale om meget særlige forhold, altid være i dialog med dig herom, så der aldrig er noget, der kommer bag på dig.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune, region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte din psykolog. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Det vil vi selvfølgelig altid gøre. Det er vigtigt for os, at du så vidt muligt kan genkende dig selv i alt hvad vi skriver om dig/jer.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du altid ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

 

6. Klage

Hvis du er utilfreds med hvordan vi i Psykologisk Perspektiv håndterer oplysninger om dig, vil vi selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over vores behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk


Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk